Archive Pages Design$type=blogging

Forziga 10 Mg 28 Tablet

Forziga Nedir? Ne İlacı?  Etken Maddesi; dapagliflozin olan Forziga ilacı; 18 yaş ve üzeri yetişkin hastalarda Tip 2 diyabet isimli bir tü...

Forziga 10 Mg 28 Tablet
Forziga Nedir? Ne İlacı? Etken Maddesi; dapagliflozin olan Forziga ilacı; 18 yaş ve üzeri yetişkin hastalarda Tip 2 diyabet isimli bir tür şeker hastalığının tedavisi için kullanılır. Tip 2 diyabetiniz varsa pankreasınız kanınızdaki şeker miktarını düşüren bir enzim olan insülini yeterli üretemez veya vücudunuz, pankreas tarafından üretilen insülini gerektiği şekilde kullanamaz. Bunun sonucunda kanınızdaki şeker yükselir.

Forziga 10 mg, kandaki fazla şekeri idrar yoluyla uzaklaştırarak etki göstermektedir.

Forziga; diyabetiniz diğer diyabet ilaçları, diyet ve egzersiz ile kontrol altına alınamadığında kullanılır.

Metformine karşı dayanıksız olan hastalarda doktorunuz size Forziga'yı tek başına kullanmanızı veya diyabet tedavisi için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanmanızı önerebilir. İlaç, başka bir ilaç ile birlikte veya kanınızdaki şeker miktarını düşüren insülin ile birlikte kullanılabilir.

FORZİGA İLACINI ALLTA YER ALAN DURUMLARDA DİKKATLİ KULLANIN:
Böbrek yetmezliği
Sınırlı deneyim nedeniyle, GFR < 25 mL/dak olan hastalarda dapagliflozin tedavisine
başlanması önerilmez.
Dapagliflozinin glikoz düşürücü etkililiği böbrek fonksiyonuna bağlı olup, GFR <45 mL/dak
olan hastalarda azalmaktadır ve ağır derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda ise etkililik
göstermemesi olasıdır (bkz. Bölüm 4.2, 5.1 ve 5.2).
Orta derecede böbrek yetmezliği olan (GFR < 60 mL/dak) tip 2 diyabet hastalarında yapılan
bir çalışmada, plasebo ile karşılaştırıldığında, dapagliflozin ile tedavi edilen hastaların daha
büyük bir kısmında kreatinin, fosfor ve paratiroit hormonu (PTH) artışı ve hipotansiyon gibi
advers reaksiyonlar gözlenmiştir.
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda gerçekleştirilen klinik çalışmalardan elde edilen
deneyim sınırlıdır. Dapagliflozin maruziyeti, ağır derecede karaciğer yetmezliği olan
bireylerde artmaktadır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2).
Volüm deplesyonu ve/veya hipotansiyon riski olan hastalarda kullanımı
Dapagliflozin etki mekanizmasına bağlı olarak, diürezi arttırır ve bu da klinik çalışmalarda
gözlenen hafif kan basıncı düşüşüne yol açabilir (bkz. Bölüm 5.1). Bu etki, kan glukoz
konsantrasyonları çok yüksek olan bireylerde daha belirgin olabilir.
Anti-hipertansif tedavi almakta olup hipotansiyon öyküsü olan hastalar ya da yaşlı hastalar
gibi, kan basıncında dapagliflozin kaynaklı bir düşüşün risk oluşturabileceği hastalarda
dikkatli olunmalıdır.
Volüm deplesyonu yaratabilen eşzamanlı durumlar (örneğin gastrointestinal hastalık) mevcut
olduğunda, volüm deplesyonunun (örn., fiziksel muayene, kan basıncı ölçümleri, hematokrit
ve elektrolitleri içeren laboratuvar testleri) dikkatle izlenmesi önerilmektedir. Volüm
deplesyonu gelişen hastalarda, kayıp düzeltilene kadar dapagliflozin tedavisine geçici olarak
ara verilmesi önerilmektedir (bkz. Bölüm 4.8).
4/43
Diyabetik ketoasidoz
Dapagliflozin dahil olmak üzere sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri ile
tedavi edilen hastalarda yaşamı tehdit eden ya da ölümcül vakalar dahil olmak üzere nadir
diyabetik ketoasidoz (DKA) vakaları bildirilmiştir. Bazı vakalarda bu durumun ortaya çıkış
biçimi atipik olup, kan glukozu değerleri 14 mmol/L (250 mg/dL) altında olmak üzere sadece
orta düzeyde artış göstermiştir.
Bulantı, kusma, anoreksi, karın ağrısı, aşırı susama, nefes alma güçlüğü, konfüzyon,
alışılmadık yorgunluk ya da uyuklama gibi spesifik olmayan semptomların ortaya çıkması
durumunda diyabetik ketoasidoz riski dikkate alınmalıdır. Eğer bu semptomlar ortaya çıkarsa,
kan glukoz düzeyinden bağımsız olarak hastalar derhal ketoasidoz açısından
değerlendirilmelidir.
Hastalarda DKA şüphesi ya da tanısı olduğunda derhal dapagliflozin tedavisi kesilmelidir.
Majör cerrahi prosedürler ya da akut ciddi tıbbi hastalıklar nedeniyle hastaneye yatırılan
hastalarda tedavi kesilmelidir. Bu hastalarda ketonların izlenmesi önerilir. Kan keton
düzeylerinin ölçümü idrara tercih edilir. Dapagliflozin tedavisi, keton değerleri normal
olduğunda ve hastanın durumu stabilize olduğunda yeniden başlatılabilir.
Dapagliflozin tedavisine başlamadan önce, hasta öyküsünde ketoasidoza yatkınlık
oluşturabilecek faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Daha yüksek DKA riski altında olabilecek hastalar, düşük beta-hücresi fonksiyonu rezervi
olan hastaları (ör. düşük C-peptid bulunan tip 2 diyabet hastaları ya da erişkinlerde latent
otoimmün diyabet (LADA) ya da pankreatit öyküsü bulunan hastalar), kısıtlı gıda alımına
neden olan hastalıkları ya da ciddi dehidratasyon bulunan hastaları, insülin dozları azaltılan
hastaları ve akut tıbbi hastalık, cerrahi ya da alkol kullanımına bağlı olarak insülin
gereksinimleri fazla olan hastaları kapsar. SGLT2 inhibitörleri bu hastalarda dikkatli şekilde
kullanılmalıdır.
SGLT2 inhibitörü tedavisi altındayken bir DKA yaşayan hastalarda, başka bir açık
hızlandırıcı faktör belirlenmedikçe ve düzeltilmedikçe yeniden SGLT2 inhibitörü tedavisine
başlanması önerilmez.
Dapagliflozin ile tip 1 diabetes mellitus çalışmalarında, DKA yaygın sıklıkta bildirilmiştir.
Tip 1 diyabeti bulunan hastaların tedavisinde dapagliflozin kullanılmamalıdır.
Perineal nekrotizan fasiit (Fournier kangreni)
SGLT2 inhibitörleri kullanan kadın ve erkek hastalarda pazarlama sonrasında perineal
nekrotizan fasiit (Fournier kangreni olarak da bilinir) vakaları bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8).
Bu acil cerrahi müdahale ve antibiyotik tedavisi gerektiren nadir ancak ciddi ve potansiyel
olarak yaşamı tehdit edici bir olaydır.
Hastalara, ateş veya halsizlik ile birlikte, genital veya perineal bölgede ağrı, hassasiyet, eritem
veya şişlik semptomlarının bir kombinasyonunu yaşamaları durumunda tıbbi yardım almaları
önerilmelidir. Nekrotizan fasiitin öncesinde ürogenital enfeksiyon veya perineal apse ortaya
çıkabileceği bilinmelidir. Fournier kangreninden şüphelenildiği takdirde FORZİGA kesilmeli
ve acil tedavi (antibiyotikler ve cerrahi debridman dahil) başlatılmalıdır.
5/43
İdrar yolu enfeksiyonları
İdrarla glukoz atılımı, idrar yolu enfeksiyonu riskinde artış ile ilişkili olabilir; bu nedenle
piyelonefrit veya ürosepsis tedavisi sırasında dapagliflozine geçici olarak ara verilmesi
düşünülmelidir.
Yaşlı hastalar (≥65)
Yaşlı hastalarda volüm deplesyonu riski daha fazladır ve diüretiklerle tedavi edilme
olasılıkları daha yüksektir.
Yaşlı hastalarda böbrek işlev bozukluğunun olma olasılığı ve/veya bu hastaların böbrek
fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilecek anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
(ACE-I) ve anjiyotensin II tip I reseptör blokerleri (ARB) gibi anti-hipertansif tıbbi ürünlerle
tedavi görüyor olma olasılığı daha yüksektir. Tüm hastalarda olduğu gibi yaşlı hastalarda da
böbrek fonksiyonu ile ilgili aynı öneriler geçerlidir (bkz. Bölüm 4.2, 4.4, 4.8 ve 5.1).
Kalp yetersizliği
NYHA sınıf IV’te dapagliflozin ile deneyim sınırlıdır.
Kronik böbrek hastalığı
Albüminürisi olmayan non-diyabetik hastalarda kronik böbrek hastalığının tedavisi için
dapagliflozin ile ilgili deneyim bulunmamaktadır. Albüminürisi olan hastalar dapagliflozin
tedavisinden daha fazla yarar görebilir.
Alt ekstremite ampütasyonları
Bir başka SGLT2 inhibitörüyle tip 2 diyabette yapılan uzun süreli klinik çalışmalarda, alt
ekstremite ampütasyon vakalarında (esas olarak ayak başparmağı) bir artış gözlenmiştir.
Bunun bir sınıf etkisi oluşturup oluşturmadığı bilinmemektedir. Diyabetli hastalara rutin
önleyici ayak bakımı konusunda bilgi verilmesi önemlidir.
İdrar laboratuvar değerlendirmeleri
Etki mekanizması nedeniyle, FORZİGA almakta olan hastaların idrarlarında glukoz testi
pozitif sonuç verecektir.
Laktoz
FORZİGA film kaplı tablet laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp
laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı
kullanmamaları gerekir

FORZİGA YAN ETKİLERİ: 
 • Çok seyrek:
 • Anjiyoödem
 • Anjiyoödemin belirtileri:
 • yüz, dil ya da boğazda şişme,
 • yutma güçlüğü
 • ürtiker ve nefes alma problemleri
 • Seyrek:
 • Diyabetik ketoasidoz (Tip 2 diyabetli hastalarda)
 • Diyabetik ketoasidoz belirtileri:
 • idrar ya da kanınızda “keton cisimleri” düzeylerinde artış
 • bulantı veya kusma
 • karın ağrısı
 • aşırı susama
 • hızlı ve derin nefes alma
 • sersemlik (konfüzyon)
 • alışılmadık uyku hali ya da bitkinlik
 • nefesinizde bir koku, ağzınızda tatlı ya da metalik bir tat ya da idrar ya da terinizde
 • farklı bir koku
 • hızlı kilo kaybı
 • Bu durum kan şekeri düzeyinizden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Doktorunuz geçici ya da
 • kalıcı olarak FORZİGA tedavinizi durdurabilir.
 • Perineal nekrotizan fasiit veya Fournier kangreni, genital organlarda veya genital
 • organlar ile anüs arasındaki bölgede ortaya çıkan, çok seyrek görülen, ciddi yumuşak
 • doku enfeksiyonudur.
 • Yaygın:
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Şiddetli idrar yolu enfeksiyonu belirtileri:
 • ateş ve/veya üşüme
 • idrara çıktığınızda yanma hissi
 • sırt veya yan ağrısı
 • Her ne kadar yaygın olmasa da eğer idrarınızda kan görürseniz derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
 • Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • 8/9
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Çok yaygın:
 • Bu ilacı bir sülfonilüre veya insülin ile alan diyabetli hastalarda düşük kan şekeri
 • seviyeleri (hipoglisemi)
 • Düşük kan şekeri belirtileri:
 • Titreme, terleme, çok endişeli hissetme, hızlı kalp artışı
 • Aç hissetme, baş ağrısı, görüşte değişiklik
 • Ruh halinizde değişiklik veya zihin karışıklığı
 • Doktorunuz size düşük kan şekeri düzeylerinin nasıl tedavi edileceğini ve yukarıdaki
 • belirtilerden herhangi birinin sizde ortaya çıkması halinde ne yapılması gerektiğini
 • söyleyecektir.
 • FORZİGA’nın diğer yan etkileri şunlardır:
 • Çok yaygın:
 • Hipoglisemi (insülin veya “sülfonilüre” ilacı gibi, kanınızdaki şeker miktarını düşüren
 • diğer ilaçlar alıyorsanız)
 • Yaygın:
 • Penis veya vajinanızda genital enfeksiyon (pamukçuk) (belirtiler; tahriş, kaşıntı,
 • beklenmedik akıntı veya koku olabilir)
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Sırt ağrısı
 • Normalden daha fazla idrar veya daha sık idrara çıkma isteği
 • Kan yağları veya kolesterol düzeyinde değişimler (testlerle tespit edilir)
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında yükselme (testlerle tespit edilir)
 • Tedavi başlangıcında kreatinin böbrek klerensinde düşüş (testlerle tespit edilir)
 • Baş dönmesini de içeren sersemlik hali
 • Deride döküntü
 • Yaygın olmayan:
 • Mantar enfeksiyonu
 • Vücudunuzdan aşırı miktarda sıvı kaybı (dehidrasyon, belirtiler arasında ağızda şiddetli
 • kuruluk veya yapışkanlık, çok az idrar yapma veya hiç idrar yapmama veya kalp atışının
 • hızlı olması bulunabilir)
 • Susama hissi
 • Kabızlık
 • Gece sık idrara çıkma
 • Ağız kuruluğu
 • Genital bölgede kaşıntı
 • Kilo kaybı
 • Tedavinin başlangıcında kreatinin artışı (laboratuvar kan testlerinde tespit edilir)
 • Tedavinin başlangıcında üre artışı (laboratuvar kan testlerinde tespit edilir)
 • 9/9
 • Çok seyrek:
 • Perineal nekrotizan fasiit veya Fournier kangreni (genital organlarda veya genital
 • organlar ile anüs arasındaki bölgede ortaya çıkan, çok seyrek görülen, ciddi yumuşak
 • doku enfeksiyonu)
 • Anjiyoödem (yüz, dil ya da boğazda şişme, yutma güçlüğü, ürtiker ve nefes alma
 • problemleri)
 • Böbrek iltihabı (tübülointerstisyel nefrit)

FORZİGA FİYATI:

 • FORZIGA 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET: 382,26 TL (2023)
 • Barkodu: 8699786092730
 • Atc Kodu: A10BK01

FORZİGA NASIL KULLANILIR:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz, her gün bir adet 10 mg tablettir.

Eğer karaciğer sorununuz varsa, doktorunuz tedavinizi 5 mg doz ile başlatabilir.

Doktorunuz, sizin için uygun olan dozu reçete edecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tablet yeteri kadar su ile bölünmeden bütün halinde yutulmalıdır.

Tableti öğünlerden bağımsız olarak aç veya tok karna alabilirsiniz.

Tabletinizi günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz, ancak her gün aynı saatte almaya

çalışınız. Bu sizin tableti almanız gerektiğini hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Doktorunuz kanınızdaki şeker miktarını azaltmak için FORZİGA'yı diğer ilaçlarla birlikte

reçete edebilir. Tüm ilaçları doktorunuzun size söylediği gibi almayı unutmayınız. Bu,

sağlığınız için en iyi sonuçları almanıza yardımcı olacaktır.

Diyet ve egzersiz vücudunuzun kan şekerini daha iyi kullanmasına yardımcı olabilir. Eğer

diyabetiniz varsa, FORZİGA alırken doktorunuz tarafından önerilen diyet ve egzersiz

programına uymanız önemlidir

FORZİGA Kullananlar, ilaç hakkında düşüncelerinizi ne gibi yan etkiler yaptığını yorum yaparak bildirebilirsiniz.

COMMENTS

YORUM YAP!
Ad

1.Derece Yanık İlaçları 3. Kuşak Sefalosporinler A Harfi A Vitamini A-B-C-D-E- Vitamin İlaçları Abse Kremleri ACE İnhibitörleri Adapalen Adet Adet Ağrısı İlaçları Adet Dönemi Ağrısı İlaçları Adet Düzensizlikleri İlaçları Adet Gecikmesi Adet Söktürücü İlaçlar Adrenerjikler (İnhalan) Aft İlaçları Agorafobili Panik İlaçları Agorafobisiz Panik İlaçları Ağız Enfeksiyonu İlaçları Ağız İçi İltihabı İlaçları Ağız İçin İlaçlar Ağız Mantarı İlaçları Ağız Sağlığı İlaçları Ağrı Giderici Kremler Ağrı Kesici İlaçlar Ağrı Kesici Jeller Ağrı Kesici Merhemler Ağrı Kesici Spreyler Ağrı Kesici Şuruplar Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücü Aneljezik Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücü İlaçlar Ağrı Kesici ve İltihap Önleyici İlaçlar Ağrı Kesici ve Kas Gevşetici İlaçlar Ağrı ve Şişliği Giderici İlaçlar Ağrı ve Şişlik Önleyici İlaçlar AİDS İlaçları Akciğer Hastalıkları İlaçları Akciğer İlaçları Akciğer Kanseri İlaçları Akdeniz Ateşi İlaçları Akdeniz Humması İlaçları Akne İlaçları Akne Kremleri Akne Önleyici İlaçlar Akut Ağrı İlaçları Akut Kurdeşen İlaçları Alendronat Sodyum Alerji İlaçları Alerjik Burun Tıkanıklığı İlaçları Alerjik Deri Hastalıkları İlaçları Alerjik Egzama İlaçları Alerjik Kaşıntı İlaçları Alerjik Nezle İlaçları Alerjik Nezle Spreyleri Alerjik Rinit İlaçları Alfuzosin Aljinik Asit Alprazolam Aluminyum Hidrosiklorit Alverin Sitrat Alzheimer Alzheimer İlaçları Ameliyat Ağrısı İlaçları Amfizem İlaçları Amidler Amilorid Amino Asit ve Polipeptid Kombinasyonları aminosalisilik asit Amlodipin Amoksisilin Amoksisilin Trihidrat Amoksisilin ve Klavulanik Amoksisilin ve Klavulanik Asit Ampisilin Anabolik İlaçlar Anal Fissür İlaçları Androstan Türevi İlaçlar Aneljezik İlaçlar Anemi İlaçları Anestezi İlaçlar Anjina İlaçları Anjina Pektoris İlaçları Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları Anjiyotensin II Antagonistleri Anksiyete İlaçları Anksiyolitikler Anti Demans İlaçları Anti Östrojen İlaçlar Antialerjik İlaçlar Antiaritmik İlaçlar Antibakteriyel Deri İlaçları Antibakteriyel İlaçlar Antibiyotik Cilt İlaçları Antibiyotik Deri İlaçları Antibiyotik Deri Pomadları Antibiyotik İlaçlar Antibiyotik Jeller Antibiyotik Kremler Antidepresan İlaçları Antidiyabetik İlaçlar Antienflamatuar İlaçlar Antienflamatuar ve Antiromatikler Antiepileptik İlaçlar Antihelmintik İlaçlar Antihipertansif İlaçlar Antihistaminik ilaçlar Antineoplastik İlaçlar Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar Antiparkinson İlaçlar Antipiretikler Antiprüritik İlaçlar Antipsikotik İlaçlar Antiseptik Kremler Antitrombotik İlaçlar Antitrombotikler Antivariköz Tedavi Anüs Çatlağı İlaçları Anüs Egzaması İlaçları Araba Tutmasını Önleyen İlaçlar Aripiprazol Aripiprazol İçeren İlaçlar Artikain Aseklofenak Asemetasin Asetazolamid İçeren İlaçlar Asetik Asit Türevi İlaçlar Asetilsalisilik Asit Asetilsalisilik Asit Kombinasyonları Asetilsistein Asetilsistein İçeren İlaçlar Asiklovir Asit Giderici İlaçlar Astım Ataklarını Önleyen İlaçlar Astım İlaçları Aşılar Aşırı Aktif Mesane Sendromu İlaçları Ateş Düşürücü İlaçlar Atkestanesi Ekstresi Atom Tedavisi atomoksetin içeren ilaçlar Atorvastatin Kalsiyum Avon Ayak Ağrısı Ayak Mantarı İlaçları Ayak Uyuşması Azatiyoprin B Harfi B Vitamini İlaçları B1 Vitamini B1 Vitamini İçeren İlaçlar B12 Eksikliği B12 Vitamin İlaçları B12 Vitamini İçeren İlaçlar B6 Vitamini İçeren İlaçlar Bademcik Enfeksiyonu İlaçları Bademcik İltihabı İlaçları Bağımlılık İlaçları Bağırsak Antienflamatuarları Bağırsak Enfeksiyonu İlaçları Bağırsak Hastalıkları İlaçları Bağırsak Kurdu İlaçları Bağırsak Parazitleri İlaçları Bağırsak Solucanı İlaçları Bağırsak Spazmı İlaçlar Bağırsak Ülseri İlaçları Baklofen Bakteri Enfeksiyonu İlaçları Bakteri İlaçları Bakteriyel Aşılar Bakteriyel Cilt Enfeksiyonu İlaçları Bakteriyel Enfeksiyon İlaçları Bakteriyel Enfeksiyon Kremleri Bakteriyel Mide Enfeksiyonu İlaçları Balgam Söktürücü İlaçlar Basitrasin Basur İlaçları Baş Ağrısı İlaçları Baş Dönmesi İlaçları Bebek Bezi Pişik Kremleri Bebek Mamaları Bebek Maması Bebek Pişik İlaçları Behçet Behçet Hastalığı Behçet Hastalığı İlaçları Beklometazon Dipropiyonat Bel Ağrısı İlaçlar Bel Fıtığı İlaçları Bel Soğukluğu İlaçları Bemiparin Benidipin Hidroklorid İçeren İlaçlar Benzatin fenoksimetilpenisilin Benzidamin Benzidamin Hcl Benzoil Peroksit Besin Takviyeleri Beslenme Serumları Beta-Laktam Antibakteriyeller Betahistin dihidroklorür betametazon Betametazon Valerat Betametazon ve Salsilik Asit Bevasizumab Beyin Absesi İlaçları Beyin ve Sinir Sistemi İlaçları Bikalutamid Bilastin İçeren İlaçlar Biperiden hidroklorür İçeren İlaçlar Bipolar Bozukluk İlaçları Bisakodil İçeren İlaçlar Bisoprolol Fumarat İçeren İlaçlar Bit İlaçları Bitkisel İlaçlar Bitkisel Kürler Boğaz Ağrısı İlaçları Boşalmayı Geciktiren İlaçlar Boşalmayı Geciktirici İlaçlar Boşaltım Sistemi İlaçları Boyun Ağrısı İlaçları Boyun Fıtığı Boyun Tutulması İlaçları Boyun Tutulması Jelleri Böbrek İltihabı İlaçları Böbrek Taşı İlaçları Böbrek Taşını Önleyen İlaçlar Böcek Isırığı İlaçları Böcek Sokması İlaçları Bölgesel Anestezik İlaçlar Brivudine Bronş Açıcı İlaçlar Bronşit İlaçları Bulantı İlaçları Bulimia Nervoza İlaçları Bupropion Bupropiyon hidroklorür Burkulma İlaçları Burkulma Kremler Burun Akıntısı İlaçları Burun İlaçları Burun Spreyleri Burun Tıkanıklığı İlaçları Butamirat Sitrat Butamirat Sitrat İçeren İlaçlar C Harfi Champix Choriogonadotropin Alfa Cilt Cilt Bakımı İlaçları Cilt Enfeksiyonu İlaçları Cilt İlaçları Cilt İltihabı Kremleri Cilt Kremleri Cilt Kuruluğu Cilt Yenileyici İlaçlar Cinsel İsteksizlik İlaçları Cinsiyet Hormonu İlaçları Covid İlacı Covid-19 İlaçları Crohn Hastalığı İlaçları Çatlak İlaçları Çatlak Kremleri Çinko Çinko Eksikliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Çinko İçeren İlaçlar Çinko İlaçları Çocuklar İçin Alerjik Nezle İlaçları Çocuklar İçin Ateş Düşürücü ve Ağrı Kesici İlaçlar Çocuklar İçin Öksürük İlaçları Çocuklar İçin Soğuk Algınlığı İlaçları Çocuklarda Görülen Romatizma İlaçları Çürük İlaçları D Harfi D Vitamini D Vitamini İçeren İlaçlar Damar Dolaşım Bozukluğu İlaçları Damar Hastalıkları İlaçları Damar Koruyucu İlaçlar Damar Sertliği İlaçları Damla Hastalığı İlaçları Dapagliflozin İçeren İlaçlar Dapoksetin Dapoksetin İçeren İlaçlar Darbepoetin Alfa DEHB İlaçları Deksametazon Deksketoprofen Trometamol Dekspantenol Dekstran 70 Dekualinyum Klorür Demans İlaçları Demir Eksikliği Demir Eksikliği İlaçları Demir İçeren İlaçlar Demir İlaçları Demir Sülfat Demir ve Folik Asit Kombinasyonları Depresif Bozukluk İlaçları Depresyon Depresyon İlaçları Deri İltihabı İlaçları Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu İlaçları Dermatolojik İlaçlar Dermatolojik Kremler Desal Desloratadin Desogestrel Dış Genital Bölge Mantarı İlaçları Dışkıda Yumuşama Sağlayan İlaçlar Diaserein Diazepam Didrogesteron İçeren İlaçlar Dienogest Difenhidramin Difenhidramin Hcl Diflunisal İçeren İlaçlar Dihidropiridin Dikkat Eksikliği İlaçları Diklofenak Diklofenak Sodyum Direkt Faktör Xa İnhibitörleri Dismemore İlaçları Diş Ağrısı İlaçları Diş Apsesi İlaçları Diş Eti Hastalıkları İlaçları Diş Eti İltihabı İlaçları Diş İltihabı İlaçları Diüretik İlaçlar Diyabet Hapı Diyabet İlaçları Diyabet Tip 2 İlaçları Diyabetik İlaçlar Diyet Diyet Yaparken Diz Ağrısı İlaçları Doğal Opium Alkaloidleri Doğum Kontrol Hapları Doğum Kontrol İlaçları Doksazosin Mesilat Doksilamin süksinat İçeren İlaçlar Doksisiklin Hiklat Doku Yaralanması İlaçları Domperidon Domuz Tenyası İlaçları Dövme Dövme Silme DPP-4 İnhibitörleri Drospirenon Duloksetin Hcl İçeren İlaçlar Dutasterid İçeren İlaçlar Duygu Durum Bozukluğu İlaçları Duyu Organları E Harfi Ebastin İçeren İlaçlar Egzam İlaçları Egzama İlaçları Egzama Kremleri Egzama Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Eklem Ağrısı İlaçları Eklem İltihabı İlaçları Eklem Rahatsızlıkları İlaçları Eklem Romatizması İlaçları Eklem ve Kas Ağrısı İlaçları Eklem ve Kas Ağrısı Kremleri Empagliflozin içeren İlaçlar Enalapril Maleat Endişe Giderici İlaçlar Endojen İlaçları Endokrin Sistemi İlaçları Enfeksiyon Hastalıkları İlaçları Enfeksiyon ilaçları Enfeksiyon İlaçları Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar Enfeksiyona Karşı Kullanılan İlaçlar Enoksaparin Enteral Beslenme Enzimler Epify Epilepsi Epilepsi İlaçları Epilepsi Nöbetlerini Önleyen İlaçlar Epinefrin Eplerenone Ereksiyon İlaçları Eritromisin Erken Boşalma İlaçları Erken Doğum Önleme İlaçları Ertapenem Ertesi Gün Hapı Esansiyel Keto Aminoasit Essitalopram Estradiol Estradiol Hemihidrat Estradiol İçeren İlaçlar Estren Türevi İlaçlar Ethinyl Estradiol Etinilestradiol Etodolak Etofenamat Everolimus F Harfi Faranjit İlaçları Farenjit İlaçları Favimol Felç Hastalığı Felç İlaçları Fenilalkilamin Türevleri Fenilefrin Hcl Fenilpiperidin Türevleri Feniramidol HCl İçeren İlaçlar Feniramin Feniramin İçeren İlaçlar Fenofibrat Fentanil Ferrik Hidroksit Sükroz Kompleksi Ferritin Fesoterodin Fibratlar Florokinolon Flukonazol İçeren İlaçlar Flunariz İçeren İlaçlar Fluokortolon Fluokortolon Kaproat Fluokortolon Pivalat Fluokortolon Pivalat Salisilik Asit Fluoksetin Hcl Flurbiprofen Fluvastatin Sodium Fobi İlaçları Folik Asit İçeren İlaçlar Folik Asit ve Türevleri Folitropin Alfa Fonksera Fosamprenavir Fosfat Düzenleyici İlaçlar Fosfomisin Furosemid G Harfi Gabapentin Gastrit İlaçları Gastrointestinal Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar Gaz Giderici İlaçlar Gebeliği Önleyici İlaçlar Gemifloksasin İçeren İlaçlar Gemsitabin Genel Genel Besin İlaçları Genital Mantar İlaçları Genital Pamukçuk İlaçları Genital Sistem İlaçları Genital Uçuk İlaçları Gestoden Gırtlak Kanseri Ginkgo Glikozidleri Glibenklamid Glokom İlaçları Gonadotropinler Goserelin Göğüs Ağrısı İlaçları Göğüs Enfeksiyonu İlaçları Göğüs Kanseri İlaçları Göz Bakteri İlaçları Göz Damlası İlaçları Göz Enfeksiyonu İlaçları Göz İlaçları Göz İltihabı İlaçları Göz Kuruluğu İlaçları Göz Nemlendirici İlaçlar Göz Tansiyonu İlaçları Göz Yanması Göz Yanması İlaçları Göze Uygulanan İlaçlar Gribal Enfeksiyon İlaçları Grip Grip Aşısı Grip Hastalığı Grip İlaçları Guatr İlaçları Gumus Sulfadiazin Gut Hastalığı İlaçları Gül Hastalığı İlaçları Güneş Kremi Güneş Yanığı İlaçları H Harfi Haloperidol Hamileliği Önleyici İlaçlar Hareket Hastalığı İlaçları Hastalık Nöbetleri İlaçları Hastalıklar Hazımsızlık İlaçları Hemoroid İlaçları Heparin Grubu İlaçlar Heparinoidler - Heparinoid Hepatit B Hepatit B İlaçları Hepatit B Taşıyıcı İlaçları Hepatit B Virüsü İlaçları Hepatit C İlaçları Hidroklorotiazid Hidroklorotiyazid Hidroklortiyazid Hidrokortizon İlaçları Hidroksipropil Metil Selluloz Hidroksizin İçeren İlaçlar Hidromorfon Hiperaktivite Bozukluğu İlaçları Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları Hipertansiyon İlaçları Hipertirodi Hastalığı İlaçları Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları Hipotiroidizm İlaçları Hiv Hastalığını Tedavi Eden İlaçlar Hiv İlaçları Hormon İlaçları Hormonal Hastalık İlaçları Hormonal İlaçlar Hormonal Tedavi İlaçları Huzursuz Bacak Sendromu İlaçları Ipilimumab Ipratropium Bromur Monohidrat Itoprit Hcl i Harfi ibuprofen İçeren İlaçlar İbuprofen İçeren İlaçlar İç Kulak Rahatsızlığı İlaçları İç ve Dış Hemoroid İlaçları İdrar Arttırıcı İlaçlar İdrar Kaçırma İlaçları İdrar Kesesi İlaçları İdrar Söktürücü İlaçlar İdrar Yapımını Kolaylaştırıcı İlaçlar İdrar Yolları İlaçları İdrar Yolu Enfeksiyon İlaçları İkinci Kuşak Sefalosporinler İktidarsızlık İlaçları İltihabi Hastalık İlaçları İltihap Azaltıcı İlaçlar İltihap Giderici İlaçlar İltihap İlaçları İltihap Önleyici İlaçlar imatinib İmmün Serum ve İmmünoglobülinler İmmünoglobülinler İmmünsupresif Ajanlar İncinme Kremleri İnsülin Aspart İnsülin İlaçları İnsülinler ve Analogları ishal İlaçları İshal İlaçları İshal Kesici İlaçlar İskelet Kasını Gevşeten İlaçlar İstem Dışı Kasılmaları Önleyen İlaçlar itrakonazol-iceren-ilaclar İvermektin İçeren İlaçlar İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları İyot Tedavisi İlaçları İzotretinoin J Harfi Jinekoloji İlaçları K Harfi Kabazitaksel Kabızlık Giderici İlaçlar Kabızlık İlaçları Kafein Kafur Kalamin Kalın Bağırsak Kanseri İlaçları Kalp Kalp Ağrısı Kalp Ağrısı Nedenleri Kalp Damar Hastalıkları İlaçları Kalp Damar Sistemi İlaçları Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler Kalp Hastalıkları İlaçları Kalp İlaçları Kalp Krizi Önleyici İlaçlar Kalp Ritim Bozukluğu Kalp Ritim Bozukluğu İlaçları Kalp ve Damar Sistemi İlaçları Kalp Yetmezliği Kalsipotriol İçeren İlaçlar Kalsiyum Kalsiyum Asetat ve Magnezyum Karbonat Kalsiyum Diasetat Kalsiyum Dobesilat Kalsiyum Folinat Kalsiyum Glukonat Levulinat Kalsiyum İçeren Mineraller Kalsiyum İlaçları Kalsiyum Karbonat Kalsiyum Tuzu Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar Kan Bozuklukları İlaçları Kan Oturması İlaçları Kan Pıhtılaşmasını Önleyen İlaçlar Kan Sulandırıcı İlaçlar Kan ve Kan Yapıcı Organlar Kan ve Perfüzyon Solüsyonları Kandesartan Sileksetil İçeren İlaçlar Kanser İlaçları Kansızlık İlaçları Kapesitabin Karaciğer Absesi (İrin Kesesi) İlaçları Karaciğer İlaçları Karbapenemler Karbomer İçeren İlaçlar Karın Ağrısı İlaçları Kas Ağrısı İlaçları Kas Eklem Ağrısı İlaçları Kas Gevşetici İlaçlar Kas Hastalıkları İlaçları Kas İskelet Sistemi İlaçları Kas Spazmı İlçaları Kas ve Eklem Ağrısı İlaçları Kasık Ağrıları Kasık Mantarı İlaçları Kaş Bakım Yağları Kaş Kremi Kaşıntı İlaçları Kaşıntı Kremleri Kaşıntı Önleyici İlaçlar Kaygı Bozukluğu İlaçları Kaygı Giderici İlaçlar Kellik İlaçları Kemik Erimesi İlaçları Kemik İlaçları Kemik İliği Kanseri İlaçları Kemikleri Güçlendirici İlaçlar Ketiapin Ketiapin İçeren İlaçlar Ketokanazol Ketoprofen İçeren İlaçlar Ketotifen Kıl Dönmesi Kıl Kökü Sivilce İlaçları Kıl Kurdu İlaçları Kıllanmayı Önleyici İlaçlar Kısırlık İlaçları Kızarıklık ve Kaşıntı İlaçları Kilo Aldırıcı İlaçlar Kilo İlaçları Kilo Verdirici İlaçlar Kireçlenme İlaçları Kirpik Kremi Klamoks Klaritromisin Klidiniumbromur Klobetazol Propiyonat Klobetazon Butirat Klomifen Sitrat İçeren İlaçlar Klomipramin Hidroklorür Klopidogrel Hidrojen Sülfat Klordiazepoksid Klorfeniramin Maleat Klorheksidin Glukonat Klorzoksazon Klotrimazol Koah İlaçlar Kollojen Hastalıkları İlaçları Konjestif Kalp Yetmezliği İlaçları Korona Virüs İlacı Kötü Huylu Tümör İlaçları Kramp İlaçları Kronik Ağrı İlaçları Kronik Alerji İlaçları Kronik Alerjik Nezle İlaçları Kronik Alerjik Rinit Kronik Hepatit B İlaçları Kronik Kabızlık İlaçları Kronik Kalp Yetmezliği İlaçları Kronik Kurdeşen ilaçları Ksilometazolin HCL Kulak Çınlaması İlaçları Kulak Damlası İlaçları Kulak Enfeksiyonu İlaçları Kurdeşen İlaçları Kurt İlaçları Kuru Cilt Hastalığı İlaçları Kuru Göz Sendromu İlaçları Kusmayı Önleyen İlaçlar L Harfi Lamivudin Lamotrijin İçeren İlaçlar Lansoprazol Latanoprost Ledipasvir Lenf Kanseri İlaçları Levetirasetam Levodropropizin Levofloksasin Levonorgestrel İçeren İlaçlar Levosetirizin Levotiroksin Sodyum Lidokain Lidokain Hcl Lidokain Hidroklorür Lidokain Kombinasyonları Linagliptin Lipid Metabolizması İlaçları Lisinopril Lokal Anestezik İlaçlar Lokal Anestezik Kremler Loperamid Hcl Loprolid Asetat Loratadin Lorazepam Lornox Fast Losartan Potasyum Loteprednol Etabonat Lösemi İlaçları Lupus Hastalığı M Harfi Magnezyum Magnezyum İçeren İlaçlar Magnorm Majör Depresif İlaçları Majör Depresyon İlaçları Makat Çatlağı İlaçları Makat Yırtığı İlaçları Manik Depresif İlaçları Mantar Enfeksiyonu İlaçları Mantar İlaçları Mantar Kremleri Mebeverin Hcl Medazepam İçeren İlaçlar Medroksiprogesteron İçeren İlaçlar Melfelan Meme Kanseri İlaçları Menapoz İlaçları Menenjit Menenjit Hastalığı Menenjit İlaçları Meniere Hastalığı İlaçları Meningokok Aşısı Mentol Meropenem Mesane Hastalığı İlaçları Mesane Kanseri İlaçları Mesterolon Metabolizma İlaçları Metamizol Sodyum Metformin İçeren İlaçlar Metil Fenidat İçeren İlaçlar Metil Salisilat Metildopa Metilprednizolon Aseponat Metimazole Metoklopramid Metotreksat İçeren İlaçlar Metronidazol Metronidazol İçeren İlaçlar Mevsimsel Alerjik Rinit İlaçları MHRS Mide Ağrısı İlaçları Mide Asidi İlaçları Mide Asidi Önleyici İlaçlar Mide Asidini Azaltan İlaçlar Mide Bulantısı İlaçları Mide Enfeksiyonu İlaçları Mide Hastalıkları İlaçları Mide İlaçları Mide Kanaması Mide Krampı İlaçları Mide Spazm İlaçları Mide Spazm Önleyici İlaçlar Mide Ülseri İlaçları Mide ve Bağırsak Spazmı İlaçları Migren Ağrısı İlaçları Migren İlaçları Migren Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Mikrop İlaçları Mineraller Minoksidil Mirabegron Mirtazapin Moksifloksasin İçeren İlaçlar Monokarvakol Monoklonal Antikorlar Monoklonal Antikorlar - Trastuzumab Montelukast Sodyum Motilite Stimülanları MS İlaçları Mukopolisakkarid Polisulfat Multienzimler Multipl Sklerozu İlaçları Multivitamin Mineral Kombinasyonu İlaçlar Mupirosin Müshil İlaçları N Harfi Nadifloksasin Naproksen İçeren İlaçlar Naproksen Sodyum Nebivolol Hcl Nefes Darlığı İlaçları Nemlendirici İlaçlar Neomisin Sülfat Nepafenak Nezle İlaçları Nifuroksazid Niklozamid Nimesulid Nimesulid İçeren İlaçlar Nitrendipin Nitrofurantoin Nitrogliserin Noretindron Noretisteron İçeren İlaçlar Norgestrel İçeren İlaçlar Novartis İlaçları Nöbet İlaçları Nörapatik Ağrı İlaçları Nöropatik Ağrı İlaçları Nusinersen İçeren İlaçlar Nükleozidler ve Nükleotidler O Harfi Obezite İlaçları Obsesif Kompulsif Bozukluk İlacı OKB İlaçları Okserutin Oksikamlar Oksimetolone Oksitetrasiklin Hcl Oksolamin Sitrat Oksolomin Oküler Damar Bozukluğu İlaçları Olanzapin Olmesartan Medoksomil Omalizumab Omuz Tutulması İlaçları Ondansetron Opioid Anestezik İlaçlar Opipramol Oral Antidiyabetik İlaçlar Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diyabet İlaçları Organik Nitratlar - İsosorbit Dinitrat Orgazm İlaçları Orlistat Ornidazol Orta Kulak İtihabı İlaçları Oseltamivir Fosfat Otilonyum Bromur Otistik Bozukluk İlaçları Ödem Giderici İlaçlar Öksürük Öksürük İlaçları Öksürük Kesici İlaçlar Öksürük Şurupları Östrojen İlaçları P Harfi Paliperidon Panik Atak Panik Atak İlaçları Panik Bozukluk İlaçları Pankreas Kanseri İlaçları Pankreas Yetmezliği İlaçları Pantactive Pantoprazol Pantoprazol İçeren İlaçlar Paranoya İlaçları Parasetamol Parasetamol İçeren İlaçlar Parazit İlaçları Parazit ve Böcek İlaçları Parkinson Parkinson Hastalığı Parkinson İlaçları Parkinson Sendromu İlaçları Paroksetin Passiflora Penis Ereksiyon İlaçları Penis Sertleştirici İlaçlar Penisilinler PenisilinlerPenisilin G Prokain ve Penisilin G Potasyum Peptik Ülser İlaçları Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları Periferik Etkili Obezite İlaçları Perindopril arjinin Permetrin Petidin Hcl Pfizer İlaçları Pıhtı Önleyici İlaçlar Pimozid Pinaveryum bromür İçeren İlaçlar Pioglitazon Hcl Pişik Kremleri Pitavastatin kalsiyum Platelet Agregasyon İnhibitörleri Polimiksin B Sülfat Polistiren Sulfonat Potasyum Potasyum Sitrat Potasyum Tutan Diüretiker Pramipeksol Pranlukast Hemihidrat Pregabalin Pregabalin İçeren İlaçlar Preparatlar Pridoksin Hcl İçeren İlaçlar Prilokain Progesteron İlaçları Prolaktin Dengeleyici İlaçlar Propafenon Hcl İçeren İlaçlar Propiyonik asit türevleri Propranolol hidroklorür İçeren İlaçlar Prostat İlaçları Prostat İltihabı İlaçları Prostat Kanseri İlaçları Proton Pompası İnhibitörleri Proviron Pseudoephedrine Psikoanaleptikler Psikolojik İlaçlar Psikostimülan İlaçlar Psikoz İlaçları Q Harfi R Harfi Rabeprazol Rabeprazol İçeren İlaçlar Radyoloji Öncesi Gaz Giderici İlaçlar Rahim Ağzı Kanseri Rahim Kanaması İlaçları Ranibizumab Ranitidin Ranolazin İçeren İlaçlar Reboksetin Metansulfonat Reflü İlaçları Rektum İltihabı İlaçları Rektum Kanseri İlaçları Remifentanil Renin - Anjiyotensin Sistemi Repaglinid Rifaksimin İçeren İlaçlar Risperidon Risperidon İçeren İlaçlar Rivaroksaban Rizatriptan Benzoat İçeren İlaçlar Romatizma Ağrısı İlaçları Romatizma Ağrısı Kremleri Romatizma İlaçları Romatizma Jelleri Rosuvastatin Ruhsal Bozukluk İlaçları Rupatadin Fumarat İçeren İlaçlar Ruscotenin S Harfi Saç Çıkarıcı İlaçlar Saç Dökülmesini Önleyen İlaçlar Saçkıran İlaçları Safra Asidi Preparatları Safra Kesesi İlaçları Sakal Çıkarıcı İlaçlar Sakinleştirici İlaçlar Salbutamol Salbutamol Sulfat Salisilazosulfapiridin Salmeterol Kombinasyonları Saman Nezlesi İlaçları Sanrı İlaçları Sara İlaçları Sara Nöbeti Önleyici İlaçlar Sarayı Önleyen İlaçlar Sedef Hastalığı İlaçları Sefadroksil Monohidrat Sefaklor Monohidrat İçeren İlaçlar Sefazolin Sodyum Sefdinir İçeren İlaçlar Sefpodoksim Kombinasyonları Seftibuten Seftriakson Sefuroksim Aksetil Sefuroksim aksetil İçeren İlaçlar Sefuroksim Sodyum Selekoksib İçeren İlaçlar Selektif Immünosüpresanlar Sempatomimetikler Sennozit B İçeren İlaçlar Sertleşme Sorunu İlaçları Serumlar Setilpiridinyum Setirizin Setirizin hidroklorür Sevelamer Sıkıntı Giderici İlaçlar Sırt Ağrısı İlaçları Sigarayı Bırakma İlaçları Siklobenzaprin İçeren İlaçlar Siklofosfamid Sikloproxolamine Citrate Sildenafil Sildenafil Sitrat Sildenafil Sitrat İçeren İlaçlar Silodosin Simetikon İçeren İlaçlar Sindirim Bozuklukları İlaçları Sindirim Sistemi İlaçları Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar Sinir Ağrısı İlaçları Sinir İlaçları Sinir İltihabı İlaçları Sinir Sistemi İlaçları Sinkokain Hidroklorür Sinüs Enfeksiyonu İlaçları Sinüzit İlaçları Siprofloksasin Siproheptadin Siproteron Asetat Sistemik Antihistaminikler İlaçları Sistemik Antiviral İlaçlar Sitagliptin ve Metformin Sitalopram Hidrobromur Sivilce İlaçları Sivilce Jelleri Sivilce Kremleri Sivilce Oluşumunu Önleyici İlaçlar Sivilce Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Sivri Sinek Isırığı İlaçları SMA İlaçları Sodyum Amidotrizoat Sodyum Benzoat Sodyum Hidrojen Karbonat sodyum karboksimetilselüloz Sofosbuvir Soğuk Algınlığı İlaçları Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları Solifenasin Suksinat Solunum Sistemi İlaçları Solunum Sisteminde Tıkanma İlaçları Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları Solunum Yolu İlaçları Somatropin Sosyal Fobi İlaçları Spazm Çözücü İlaçlar Spazm Giderici İlaçlar Spazm Önleyici İlaçlar Spesifik İmmünoglobülinler Spiramisin Spironolakton Steroid Olmayan İlaçlar Stres İlaçları Su Çiçeği İlaçları Su Çiçeği Kaşıntısı İlaçları Sukralfat Sulbaktam Sulpirid İçeren İlaçlar Sumitrin Suni Gözyaşı Damlası Sülfonamidler Şeker Hastalığı İlaçları Şiddetli Ağrı İlaçları Şizofreni İlaçları Şuruplar T Harfi Tadalafil Taksanlar Tamsulosin İçeren İlaçlar Tansiyon İlaçları Taşıt Tutma İlaçları Tedavi Tedaviler Teikoplanin Tenoksikam Ter Kokusunu Önleyen İlaçlar Terbinafin Hcl Terbinafin Hidroklorür Testosteron Tetrakosaktid Tetrasiklin Hcl Thiocol Thioctic Asid Tırnak Bakımı İlaçları Tırnak Mantarı Tırnak Mantarı İlaçları Tiaprofenik Asit Timolol Maleat Tinidazol Tinzaparin Sodyum Tiroid Hormonu İlaçları Tiroid İlaçları Tiyokolsikozid Tiyokolsikozid İçeren İlaçlar Tiyokolşikosid Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar Tiyokonazol Tizanidin TNF Alfa Tobramisin Topikal Nonsteroid Antienflamatuar Topiramat Topiramat içeren ilaçlar Topotekan İçeren İlaçlar Trabektedin Tramadol Tramadol Santral Trandolapril Traneksamik Asit Tretinoin Trifluperazin Hcl İçeren İlaçlar Trimebutin Trimebutin Maleat Trimetazidin Trisiklik Trospiyum TSSB İlaçları Tükenmişlik Sendromu İlaçları Tümör Ağrıları İlaçları Tümör Hücrelerini Azaltıcı İlaçlar Tümör İlaçları Tümör Nekroz Faktör Alfa Tümör Tekrar Etmesini Önleyen İlaçlar Tüy Dökücü Kremler Tylol U Harfi Uçuk Uçuk İlaçları Uçuk Tedavisi Unutkanlık Unutkanlık Hastalığı Ursodeoksikolik Asit Uyku İlaçları Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar Uyuşturucu İlaçlar Uyuşturucu Kremler Uyuz Hastalığı İlaçları Ü Harfi Ülser İlaçları Üre Üriner Antispazmodikler Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları İlaçları Ürogenital Sistemi İlaçları Ürolojik İlaçlar Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları V Harfi Vajina Enfeksiyonu İlaçları Vajina Kaşıntısı İlaçları Vajinal Akıntı İlaçları Vajinal Enfeksiyon İlaçları Vajinal Kaşıntı İlaçları Vajinal Mantarı İlaçları Valasiklovir Valsartan Vankomisin İçeren İlaçlar Varfarin sodyum İçeren İlaçlar Varis Varis Belirtileri Varis İlaçları Varis Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Venlafaksin Hcl Verapamil Verapamil Hcl Viagra Virüslere Karşı İlaçlar Vitamin C Vitamin D3 Vitamin İlaçları Vitamin Kombinasyonları Vitamin ve Mineral İlaçları W Harfi X Harfi Y Harfi Yağ Bezesi Yağ Metabolizması İlaçları Yanık Kremleri Yanık Pomadları Yara İlaçları Yara Kremleri Yara Merhemleri Yara Pomadları Yatıştırıcı İlaçlar Yemek Borusu İltihabı İlaçları Yumurtalık Kanseri İlaçları Yumuşatıcı ve Koruyucu İlaçlar Yüksek Göz Tansiyonu İlaçları Yüksek Kan Basıncı İlaçları Yüksek Kolesterol İlaçları Yüksek Tansiyon İlaçları yüksek trigliserid ilaçları Z Harfi Zatürre Zatürre İlaçları Zayıflama Zayıflama İlaçları Zestat Zihinsel ve Bedensel Çabuk Yorulma İlaçları Zofenopril Kalsiyum Zona İlaçları
false
ltr
item
İlaç Rehberi - İlaçlar Hakkında Bilgiler: Forziga 10 Mg 28 Tablet
Forziga 10 Mg 28 Tablet
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS7EqnHBWQcLTYxVp5q0vdfvmkjQIbRCuzRYZyrhdwSe9PgcreKgICuOAboVeYHbhwra3FfXjMKRLthsIfQoQE3JiI02OBj5RFcxX9y8xxqas_CcVspHg7aY4rBWLCzHRnOEy8EwRmuH-IG-S-QRN-xmhrwYjVzJfjR9rHeiHTwy5msHF8-jhQHmvOw7g/w320-h189/forziga.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS7EqnHBWQcLTYxVp5q0vdfvmkjQIbRCuzRYZyrhdwSe9PgcreKgICuOAboVeYHbhwra3FfXjMKRLthsIfQoQE3JiI02OBj5RFcxX9y8xxqas_CcVspHg7aY4rBWLCzHRnOEy8EwRmuH-IG-S-QRN-xmhrwYjVzJfjR9rHeiHTwy5msHF8-jhQHmvOw7g/s72-w320-c-h189/forziga.jpg
İlaç Rehberi - İlaçlar Hakkında Bilgiler
https://ilac.sayfan.net/2023/08/forziga-10-mg-28-tablet.html
https://ilac.sayfan.net/
https://ilac.sayfan.net/
https://ilac.sayfan.net/2023/08/forziga-10-mg-28-tablet.html
true
125383230624663248
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖSTER Devamını Oku. Reply Cancel reply Delete By Anasayfa PAGES POSTS TÜMÜNÜ GÖSTER BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR; LABEL ARŞİV Ne Aramıştınız? Not found any post match with your request ANASAYFAYA GERİ DÖN! PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Şuanda 1 Dakika Önce $$1$$ minutes ago 1 Gün Önce $$1$$ hours ago DÜN $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha uzun bir süre önce